تصاویر جلسه ی تخصصی مداحی استاد میرزا محمدی

نسخه مناسب چاپ
بسیج مداحان استان البرز

شرح در بخش اخبار