سرکشی از پیرغلام بین المللی

بسیج مداحان:حاج اصغر رضوانی

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج مداحان استان البرز مسئولین سازمان در هفته ی گذشته به منظور سرکشی و اعطای لوح سپاس به نزد پیرغلام بین المللی اهلبیت حاج اصغر رضوانی(کبابی) رفتند.